Euromaster - Pneumatiky a servis vozidel K.A.L.T. Pneu a.s.

ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH PNEUMATIK

Výrobky s ukončenou životností
Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen
„zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady
zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo
odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.
Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností - K.A.L.T. Pneu a.s. realizován v
individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti
výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste
konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou
užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky
odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní
značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a
bez nároku na úplatu za tento odběr.
Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích
s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně
členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo
městské části.
Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž
je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru.
Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde (web Ministerstva životního
prostředí) nebo zde.
Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s
ukončenou životností:
o v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví
osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
o jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné
pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
o pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.
Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik
Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného
odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností
a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích
s ukončenou životností.
Naše společnost K.A.L.T. Pneu a.s. jako výrobce, jakož i distributor a poslední prodejce
při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr,
zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku
nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na
daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém
námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“,
kontaktujte nás prosím na emailu prodej@kalt.cz a my zajistíme nápravu.
Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke
konečným uživatelům
Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni
výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět
informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní
o o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
o o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
o o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu
určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,
o o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo
místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
o o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.
Společnost K.A.L.T. Pneu a.s. na svých internetových stránkách a zejména u svých
prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a
informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění
informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.
Stáhněte si
leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení
leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik – ke stažení

JSME DISTRIBUTOŘI A PRODEJCI PNEUMATIK ZNAČEK

Pneumatiky Recamic  Pneumatiky Michelin   Pneumatiky Good Year   Continental   Pneumatiky Pirelli   Pneumatiky Nokian   Pneumatiky Dunlop  Pneumatiky Uniroyal
Pneumatiky New LifePneumatiky BF Goodrich   Pneumatiky Fulda   Barum    Pneumatiky Matador   Pneumatiky Sava   Pneumatiky Alcoa   Pneumatiky Kormoran