Euromaster - Pneumatiky a servis vozidel K.A.L.T. Pneu a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

 1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.kalt.cz/e-shop se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 2. Prodávající:
  K.A.L.T. Pneu a.s., IČ 28219937, se sídlem Kolín, K Raškovci 807, PSČ 2802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, 13657.

 3. Kupující :
  Kupujícím může být spotřebitel dle ustanovení občanského zákoníku, popř. podnikatel, týká-li se koupě případně objednání služeb servisu jeho podnikatelské činnosti.

  Kupující je povinen se identifikovat při zahájení obchodního vztahu svými kontaktními údaji za účelem uzavření smlouvy.

  Veškeré informace jsou důvěrné a budou použity pouze v rámci potřeby prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb prodávajícím.

  Na právní vztahy výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

II. Uzavření kupní smlouvy

Prodávající na svých internetových stránkách provozujících elektronický obchod uvádí nabízené Zboží/služby. Na základě nabídky vystaveného zboží prodávajícího a nabídky služeb, kupující učiní objednávku zboží/služeb, jejímž obsahem je určení zboží/služeb, jeho množství, cena vč. DPH. Veškeré tyto údaje vyplní kupující v systému elektronické objednávky. Kupující rovněž uvede své jméno, příjmení, IČ, DIČ v případě, že bude zboží/služby objednávat jako podnikatel, kontaktní a doručovací údaje, způsob platby a místo dodání, resp. doručení. Takto učiněná objednávka je návrhem kupní smlouvy/smlouvy o dílo v případě objednání služeb ze strany kupujícího, přičemž vystavením zboží na elektronickém obchodu nečiní prodávající žádnou závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího bude zpracována do 24 hodin (v rámci pracovních dní) a následně kupující obdrží e-mail o stavu jeho objednávky, popř. bude přímo tel. kontaktován s informací o termínu dodání zboží/služeb.

V případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, který je součástí VOP a souhlasí s nimi.

 1. Odeslání objednávky ze strany kupujícího je závazné.

 2. Kupní smlouva je uzavírána s odkládací podmínkou a to úplného uhrazení kupní ceny kupujícím. Do okamžiku uhrazení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví prodávajícího.

 3. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu/smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží/služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží případně smlouvu o dílo na provedení služeb.

 4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy/smlouvy o dílo. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. Provádění servisních prací

 1. Prodávající je oprávněn neprovést objednané servisní práce a odmítnout uzavření Smlouvy v případě, že Kupující nepředloží OTP vozidla a odmítne se identifikovat.

 2. V případě, že Kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem má se za to, že Zástupce Kupujícího je pověřen tímto Kupujícím k podpisu Smlouvy.

 3. V případě, že Kupující je fyzickou osobou a objednává Předmět smlouvy prostřednictvím Zástupce, je Zástupce povinen předložit písemnou plnou moc zmocňujícího k uzavření Smlouvy. V opačném případě je Zástupce uveden na Zakázkovém listě jako předávající osoba a i na tuto osobu se vztahují práva a povinnosti Kupujícího podle těchto VOP, zejména povinnost uhradit cenu opravy a to společně a nerozdílně se Kupujícím.

 4. V případě, že Prodávající provádí pro Kupujícího Předmět smlouvy na základě rámcové a dlouhodobé smlouvy, nemůže se Kupující zprostit odpovědnosti zpochybněním oprávnění osoby předávající Předmět opravy Prodávajícímu v případě, že v minulosti tato osoba již jménem Kupujícího vystupovala a Zakázkové listy podepisovala.

 5. Kupující je povinen předat Předmět opravy Prodávajícímu vyklizený, bez volně uložených předmětů, případně je povinen Prodávajícího upozornit na předměty ponechané v Předmětu opravy a uvést je do Zakázkového listu. Kupující je povinen neponechávat v Předmětu opravy cennosti. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození volně uložených předmětů v Předmětu opravy, které nebudou uvedeny v Zakázkovém listu.

IV. Kupní cena a zaplacení kupní ceny

Kupní cena je uvedena dle platného ceníku prodávajícího u nabízeného zboží v systému elektronického obchodu prodávajícího včetně příslušné sazby DPH. Kupní cena neobsahuje náklady na doručení zboží. K cenám uvedeným v ceníku bude tedy prodávající účtovat dopravné dle sazby přepravní společnosti. Balné se neúčtuje. Při objednávce alespoň čtyř ks zboží z nabídky prodávajícího je zboží dodáno zdarma.

U objednávek nad 35.000,- Kč může prodávající požadovat zálohu předem ve výši až 20%, která bude při uhrazení doplatku kupní ceny odečtena z kupní ceny.

Prodávající stanovuje tyto možnosti úhrady kupní ceny/ceny za služby a kupující je povinen kupní cenu uhradit před dodáním zboží/služeb, a to takto:

 1. dobírkou, tj. úhradou zboží při převzetí dopravci, cena dopravy činí 150 ,- Kč pro osobní pneu či disk, 484Kč pro nákladní pneu či disk.

 2. předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího č.ú.: 6879052/0800 vedený u banky Česká spořitelna, a.s. V tomto případě bude zboží odesláno do 5 dnů ode dne připsání kupní ceny na účet
  prodávajícího

 3. v případě zvolení osobního odběru jako možnosti doručení proběhne úhrada kupní ceny v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží, stejně tak v případě provedení služeb

 4. platební kartou

 5. na fakturu ověřenému a prodávajícím schválenému Kupujícímu se splatností 14 dnů ode dne vystavení faktury. Tato možnost platby bude předem projednána prodávajícím a kupujícím

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží:

 1. je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení,

 2. může prodávající až do odvolání přejít ve vztahu ke kupujícímu k placení v hotovosti,

 3. může prodávající zastavit další dodávky zboží až do doby splnění všech závazků kupujícího

V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu a nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Rovněž kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nevhodného nakládání se zbožím.

V. Cena za služby

 1. Cena za servis uvedená v Zakázkovém listu je cena stanovená odhadem, v jejíž výši dojde pravděpodobně k účtování. Takto stanovená cena je nezávazným rozpočtem a jedná se o cenu předpokládanou. Předpokládaná cena vychází z předpokládaného rozsahu prováděných prací a náhradních dílů a aktuálního platného ceníku materiálu a hodinové sazby. Kupující je oprávněn se seznámit s ceníkem Prodávajícího na kterékoli jeho provozovně.

 2. Kupující se zavazuje uhradit cenu dle aktuálního platného ceníku Prodávajícího a případně cenu dohodnutou v Zakázkovém listě.

 3. Není-li při převzetí vozidla Prodávajícím možné stanovit cenu služeb ani odhadem, je tato skutečnost uvedena v Zakázkovém listě. Po zjištění předpokládané ceny je Prodávající je povinen tuto předpokládanou cenu Kupujícímu sdělit a to e-mailem případně i telefonicky. Kupující je povinen cenu odsouhlasit nejpozději do tří pracovních dní od sdělení odhadované ceny, případně v této lhůtě sdělit, že na opravě netrvá. V takovém
  případě Prodávající Předmět smlouvy neprovede a Kupující je povinen si Předmět opravy vyzvednout a převzít a dále zaplatit Prodávajícímu provedenou prohlídku a diagnostiku možných závad na Předmětu opravy. Kupující je povinen vozidlo převzít nejpozději do tří pracovních dní od výzvy Prodávajícího k převzetí Předmětu opravy, za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy je povinen Prodávajícímu uhradit parkovné a to ve výši dle platného ceníku parkovného Prodávajícího.

 4. Kupující podpisem Zakázkového listu akceptuje možné navýšení ceny Předmětu smlouvy určené odhadem, a to až do 10 % ceny zakázky, přičemž takovéto navýšení nepředstavuje podstatné překročení ceny (§ 2612 OZ). V případě, že Prodávající v rámci provádění Předmětu smlouvy zjistí, že konečná výše překročí 10 % ceny zakázky, je povinen tuto skutečnost Kupujícímu sdělit a to e-mailem či telefonicky. V takovémto případě je
  oprávněn Kupující navýšení ceny odmítnout a od Smlouvy odstoupit. V takovém případě se zavazuje Prodávajícímu zaplatit poměrnou část původně stanovené ceny, přičemž je povinen Předmět opravy převzít nejpozději do tří pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. Za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy je povinen Prodávajícímu uhradit parkovné, a to ve výši dle platného ceníku parkovného Prodávajícího.

 5. V případě, že Kupující do tří pracovních dní od vyrozumění o navýšení ceny od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s navýšením ceny Kupující souhlasí a Prodávající je oprávněn za navýšenou cenu Předmět smlouvy provést. Prodávající je však v tomto případě oprávněn od Smlouvy odstoupit a to i v částečném rozsahu.

VI. Dodací podmínky

Pokud je zboží skladem, dodací doba objednaného zboží je 3 pracovní dny. Pokud je zboží skladem u výrobce, dodací doba je obvykle 14 pracovních dnů u pneumatik a 21 dnů u disků. Pokud zboží není vyrobeno, bude předběžná dodací doba sdělena kupujícímu individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodacího termínu, kterou vždy předem oznámí kupujícímu telefonicky nebo emailem.

Objednané zboží bude odesláno kupujícímu do 48hodin od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Termín dodání bude kupujícímu oznámen.

Doručení zboží je na území ČR prováděno prostřednictvím vlastních vozidel prodávajícího nebo prostřednictvím přepravní služby (PPL, DPD, GLS, TOP TRANS, IN-TIME) po celém území  ČR. Běžná rozvozní doba je: pondělí - pátek v 8.00 - 16.00 hod.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s Prodávajícím stav zásilky.

Při převzetí zboží je Kupující povinen zejména překontrolovat, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, zkontrolovat správnost dodaného zboží a potvrdit toto podpisem faktury nebo dodacího listu. Vykazuje-li zboží vady zjevné při převzetí, sepište s řidičem reklamační protokol. V pozdější době reklamace na zřetelně poškozené zboží nemůže být uznána Prodávající a kupující považují za zástupce kupujícího toho pracovníka, který je vyslán k převzetí zboží, aniž je vybaven zvláštním zmocněním. Pokud je přeprava zboží zajištěna dodavatelským způsobem, podepíše dodatečně fakturu nebo dodací list odpovědný zástupce kupujícího při převzetí zboží.

V případě poškození obalu nebo zboží je kupující povinen tuto zásilku nepřebírat a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem jeho převzetí.

VII.Vyzvednutí

 1. Kupující je povinen převzít Předmět opravy z provozovny Prodávajícího a to v den, uvedený v Zakázkovém listu, případně v jiný dohodnutý den.

 2. Kupující je povinen předložit Prodávajícímu originál Zakázkového listu, případně prokázat při převzetí Předmětu opravy svou totožnost.

 3. Kupující je povinen potvrdit převzetí Předmětu opravy podpisem na Zakázkovém listě. V případě navýšení ceny Předmětu smlouvy dle článku 3.4. těchto VOP, pak podpisem stvrzuje správnost účtované ceny. Stvrzení navýšení ceny dle článku 3.4. těchto VOP je možné i stvrzením převzetí příslušného vyúčtování (faktury).

 4. Prodávající je oprávněn zadržet svěřené i jiné vozidlo Kupujícího, které Kupující Prodávajícímu svěří k zajištění svých splatných pohledávek za Kupujícím, které vznikly na základě Smluv a podle těchto VOP, a to i pro zajištění úhrady pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí náhradního vozidla.

 5. Nevyzvedne-li si Kupující Předmět opravy nejpozději do 30ti dnů ode dne uvedeného v Zakázkovém listu, případně stanoveného způsobem dle článku 4.2. těchto VOP, zavazuje se Kupujícímu zaplatit za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy parkovné, a to ve výši dle platného ceníku parkovného Prodávajícího. Zároveň na Kupujícího přechází riziko nahodilé škody či zničení Předmětu opravy.

 6. Nevyzvedne-li si Kupující Předmět opravy v termínu sjednaném v Zakázkovém listu, případně stanoveném způsobem dle článku 4.2. těchto VOP, může Prodávající Předmět opravy na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat. Prodávající však nejprve vyrozumí Kupujícího o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí Předmětu opravy, která nebude kratší než jeden měsíc. Prodávající má právo na započtení svých pohledávek vůči Kupujícímu (především ceny opravy Předmětu opravy a dalších účelně vynaložených nákladů) s tím, že zbývající částka z prodeje Předmětu opravy bude vyplacena Kupujícímu.

VIII. Reklamační podmínky

Prodávající poskytne na dodané zboží záruku v rozsahu a za podmínek, které stanoví výrobce. Reklamační řízení bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy a tímto reklamačním řádem prodávajícího.

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím a to na nové pneumatiky a protektory a záruční dobu na provedené opravy pneumatik 12 měsíců od dne provedení takové opravy.

Záruční doba pneumatik je omezena první životností výrobku, u pneumatik do 1,6 mm zůstatkové hloubky dezénové drážky.

Záruka poskytovaná prodávajícím po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.

IX. Uplatnění reklamace

X. Náhrady

V případě kladného vyřízení uplatněné reklamace má Kupující právo na tyto náhrady:

 1. Kupující, který zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, má nárok:
  • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné odstranění této vady
  • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace v záruční době 24 měsíců, na výměnu zboží za nové nebo na vrácení částky, kterou za zakoupené zboží zaplatil. Při uplatnění reklamace zboží s prodlouženou záruční dobou od prvního dne po uplynutí zákonné záruční doby 24 měsíců resp. 12 měsíců na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min. 1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky.
 2. Kupující, který zboží zakoupil jako podnikatelský subjekt, má nárok:
  • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné její odstranění
  • jde-li o vadu , kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace zboží v zákonné záruční době i v prodloužené záruční době na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min.1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky.

V případě, že kupující nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo vznikne jakýkoliv spor mezi stranami ohledně reklamace kupujícího, kupující má právo obrátit se na ČOI, která je mediátorem v případě spotřebitelského sporu. Veškeré náležitosti mediace naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz) v sekci „Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1. 2. 2016“ a rovněž v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který je v postavení spotřebitele má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a to alespoň zasláním e-mailu na adresu prodej@kalt.cz

  V tomto případě musí kupující nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu na adresu prodávajícího, nejpozději ve lhůtě shora uvedené. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu případně sníženou o náklady s vrácením zboží, nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než-li bylo vrácené zboží doručeno prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.


XII.Komunikace

Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas s vyrozumíváním se a zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv i jiných sdělení ve věcech Smluv prostřednictvím e-mailu a telefonu (a to i SMS). Byla-li odeslána zpráva z e-mailové adresy či čísla telefonu Kupujícího uvedeného v Zakázkovém listě, nemůže se Kupující dovolávat zneužití takovéto e-mailové adresy či telefonického čísla.

XIII. Místo zpětného odběru pneu

Prodávající zajišťuje bezplatně ekologickou recyklaci dodávaných pneu. Místo zpětného odběru je na adresách: K.A.L.T. Pneu a.s., K Raškovci 807, Kolín, K.A.L.T. Pneu a.s, V Korytech 1532/67,
Praha 10, K.A.L.T. Pneu a.s, Kutnohorská 288, Praha 10, K.A.L.T. Pneu a.s, Řepice 126, Strakonice, K.A.L.T. Pneu a.s, Nákladní 1659, Žatec, K.A.L.T. Pneu a.s, Doubravice 109, Pardubice

XIV. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů c. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího (kupujících) užívá prodávající výhradně pro své vnitřní potřeby, a tyto nejsou prodávány, předávány, ani jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran (vyjma přepravních společnosti PPL, DPD, GLS, TOP TRANS, IN-TIME, Česká pošta) kterým jsou předány v minimálním množství, nutném pro doručení zásilky kupujícím) a bankám v souvislosti s hrazením kupní ceny.

XV. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2018. Změny jsou vyhrazeny.

JSME DISTRIBUTOŘI A PRODEJCI PNEUMATIK ZNAČEK

Pneumatiky Recamic  Pneumatiky Michelin   Pneumatiky Good Year   Continental   Pneumatiky Pirelli   Pneumatiky Nokian   Pneumatiky Dunlop  Pneumatiky Uniroyal
Pneumatiky New LifePneumatiky BF Goodrich   Pneumatiky Fulda   Barum    Pneumatiky Matador   Pneumatiky Sava   Pneumatiky Alcoa   Pneumatiky Kormoran